Gyülekezetek leírása

 1. Berlin

Berlin-i gyülekezetünkről

Egy 1956-ot követő és hamvában elhúnyt próbálkozás után évtizedekig nem volt magyar protestáns intentisztelet Berlinben. 1996-ban külső kezdeményezésre Prof. Dr. Balla Bálint szociológus magánszervezéssel megalapította a Berlini Magyar Protestáns Gyülekezetet. Istentiszteleteinket Bálint német egyházi gyülekezetének templomában, ill. annak kápolnájában tarthattuk – eleinte ingyen, később szerény bérleti díj mellett. Mindmáig ott jövünk össze havonta egyszer. A szertartásokat kávé/tea melletti beszélgetés követi.

Berlinben felavatott magyar lelkész nem lévén eleinte a NyMRLSz (Nyugati Magyar Református Lelkészi Szolgálat) segítségével alkalmanként váltakozó protestáns lelkészek jöttek hozzánk, akiknek útiköltségét nagyvonalúan Bálint fedezte – akárcsak később a terembérletet.

A kevés berlini magyar protestáns nem engedheti meg magának, hogy különböző felekezetekre bomoljon, így a szertartásokat mindig a mindenkori lelkész alakítja. Eképpen lehetőségünk nyílt megismerni a református, evangélikus, unitárius, baptista, ill. ezeken belül a regionális liturgikus különbségeket. Tagjaink nyitottak, vannak köztünk katolikusok, valamint magyarul jól beszélő németajkúak is. Valódi ökuménikus közösség: a felekezeti különbségek soha nem okoztak gondot.

1998-tól jöttek állandó lelkészek, ámbár az állandóság legtöbbször egy-egy évből (egyetemi évadból) állt. Leghosszabban Heinrichs (Molnár) Eszter szolgált nálunk: először két évig mint ösztöndíjas teológus hallgató, majd felszentelt lekészként öt évig. 2008 óta az ösztöndíjas teológusok évente váltakozó rendszere jellemző. Mivel szinte egyikük sem berlini lakos, valamint főállásban egyetemi hallgatók, ez gyülekezetépítésre nem alkalmas struktúra. Viszont általuk több fiatal ambiciózus elképzelésének, próbálkozásának lehettünk tanúi, ami mindig érdekes élmény.

2014-ben megalakítottuk a presbitériumot, egyben beléptünk a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetségébe. A tagság az összetartozás érzése és a tapasztalatcsere lehetősége mellett komoly anyagi támogatást is jelent. A 2019/2020-as évadra a Kőrösi Csoma Program keretében egy lelkészházaspár szolgál Berlinben. Missziós tevékenységük rövid néhány hónap alatt máris eredményesnek tűnik.

Pompéry Judit, 2019. november

Jelenlegi lelkészeink: Sinkó Gábor Vilmos, Sinkó-Szabó Lilla (KCsP)

A presbitérium tagjai: Klessmann Anna, Karikás László, Petö Terézia

Pénztáros: Petö Miklós

2. Észak-Németország

Az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat múltja és jelene

                Észak-Németország egyes városaiban – feljegyzések és visszaemlékezések szerint -már 1945 után tartottak magyar nyelvű istentiszteleteket az itt letelepedett protestánsok, majd ez a munka az 1956-os forradalom menekültjei révén jelentősen kibővült és megerősödött. A bosszúállók rémuralmától való félelem miatt a több mint 200.000 kivándorló -többnyire fiatalok- nagy része Németországba talált új hazára.

Az akkoriban ide került magyar fiatalok lelkigondozásának feladatát Észak-Németországban a Magyar Református Egyház  küldötte, Jákó Károly református lelkész kezdte és végezte hosszú éveken keresztül feleségével együtt. Ők adtak a sok-sok „56-os fiatalnak” otthont (a szó szoros értelmében is), testi és lelki táplálékot.

Őket követték a szolgálatban Nagy Ernő református lelkész,  Bán József, Molnár András és Molnár Anikó. Többször volt olyan hosszabb-rövidebb időszak, amikor nem volt lelkész. Hannoverben mégis együtt maradt a gyülekezet és megszívlelve a felhívást „Keressétek először Istennek országát” újra és újra összejöttek vagy egy házi kör, vagy istentisztelet, vagy bibliaóra keretében, hol lelkésszel, hol anélkül. Áldott emlékezetű gyülekezeti gondnokaink Sipos Zoltán (ref.) és Szirmay Iván (ev.), 13 év lelkész nélküli időszakon keresztül tartották és szervezték az istentiszteleteket. Az ő haláluk után Sipos Zoltán felesége, Dr. Sipos Zsuzsa vette át a gondnoki címet.

                13 év lelkész nélküli időszak után, 1989-től az akkori presbitérium kérésére, Menkéné Pintér Magdolna, református lelkész vállalta el az Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálat végzését, Hannoverben és más városokban való újra felépítését. 1991-ben az EKD (Evangelische Kirche Deutschland)  ¾ állásra vonatkozó szerződéssel biztosította e munka végzésének anyagi kereteit.

Hannover után először Braunschweigban, majd címgyűjtések és helykeresések munkája után Hamburgban és Brémában is elindult havi rendszerességgel az istentiszteletek tartása. 1991-ben Hannoverben „Hannoveri Magyar Iskola” néven,  majd 1992 elején Braunschweigban is elindult a havi gyermekfoglalkozások sora.

Menkéné második gyermekének születésekor, az egy éves nevelési szabadsága alatt, 1993 februárjától Kovách Péter református lelkész végezte a helyettesítést. Az ezt követő hat évben tovább folyt a gyülekezetépítő munka, presbitériumok alakultak, gyermek- ifjúsági és házi bibliakörök jöttek létre, bővült a címlista és növekedett az istentiszteletre járók száma.

2000-től 2013-ig -Menkéné Pintér Magdolna magyarországi tartózkodása alatt – , több lelkész is szolgált itt: 3 évig Boros Péter, 1 évig Boros Péterné Varga Edina, majd Csákvári Dániel folytatták a szolgálatot. Ezalatt az idő alatt alakult ki a hildesheimi és göttingeni közösség, ahol szintén havi rendszerességgel indultak be az istentiszteleti szolgálatok és folytatódtak a már feljebb említett alkalmak is. 2013-augusztusától újra Menkéné Pintér Magdolna vette át a lelkészi feladatok végzését.

Presbitérium Hannoverben (7 fő), Braunschweigban (6 fő) és Brémában (6 fő) van. Pénztárosunk: Dózsa Éva-Mária

Kántorunk sajnos csak 3 gyülekezetben van, ők ingyen végzik szolgálatukat.

Saját helységeink nincsenek. Három helyen vendégek vagyunk, a többi helyen pedig béreljük a termeket.

Évente kétszer küldünk ki gyülekezeti körlevelet. Havonta minden gyülekezet e-mail listáján értesítést küldünk alkalmaink időpontjáról. Az istentiszteleteket 17 Észak-Németországi magyar facebook oldalon is meghirdetjük.  Van facebook oldalunk: Észak-Németországi Magyar Református Gyülekezet, és egy honlapunk is: magyar-reformatusok.de

A címlistánkon összesen 1032 főt tartunk számon.

A hat gyülekezetet magába ölelő Észak-Németországi Magyar Református Lelkigondozói Szolgálatunk tagja a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének és a Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége egyesületének.

2016 óta szeptembertől májusig közöttünk van egy-egy KCSP ösztöndíjas (Borsi Péter/Pápa, Csöngedi Nikolett /Pápa, Adamak Norbert ref. lelkész és Adamekné Németh Zsófia/hitoktató, most pedig Juhos Barnabás / Kolozsvár).  Jelenlétük számunkra óriási ajándék és lehetőség, amiért nagyon hálásak vagyunk. Csak az ő segítségükkel lehetséges gyülekezeteinkben minden szolgálatot elvégezni:

ÁLLANDÓ HAVI PROGRAMJAINK:

Hannoverben: istentisztelet (30-45 fő/ karácsonykor 130),  gyermekistentisztelet (6-12- fő), szeretetvendégség,  bibliaóra (8-15 fő) , Ovi-suli, IFI csoport (5-8 fő),  két havonta TINI csoport (6-10 fő)

Braunschweigban: istentisztelet (15-30/ kar. 50), gyermekistentisztelet(3-4), szeretetvendégség, házi bibliakör (6-8),

Göttingenben: istentisztelet (15-25 fő), gyermekistentisztelet (5-8), szeretetvendégség, konfirmációi oktatás,

Hildesheim: istentisztelet (15-20 fő) , gyermekistentisztelet (1-3), szeretetvendégség,

Brémában: istentisztelet (20-30 fő), gyermekistentisztelet (8-12), szeretetvendégség,  Baba-Mama Kör (6-10), két havonta  TINI csoport (6-8), házi bibliakör (6-9),

Hamburgban: istentisztelet (20-35 fő, kar. ~50), gyermekistentisztelet (7-10), szeretetvendégség , konfirmációi oktatás,  házi bibliakör (5-10)

NEM RENDSZERES PROGRAMJAINK:  kirándulások, filmestek, családi nap, gyülekezeti nap, gyülekezeti estek, nemzeti ünnepek, megemlékezések;  a szervezésben nagy részt vállalva aktívan támogatjuk és veszünk részt az EMEIK nagyheti konferenciáján, a holzhauseni Presbiteri Továbbképzőn,  a Nyugat-Európai Magyar Protestáns Gyülekezetek Szövetségének találkozóján és a Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetségének közgyűlésén Hannoverben;  presbiteri ülések 3 gyülekezetben; a magyar katonasírok látogatása Cellében; roma gyermekek napja Peinéban, projektkórus, témafeldolgozó estek (pl. Házasság Hete, Reformáció.…..stb), kétnyelvű istentiszteletek a helyi német gyülekezetekkel, évi 2-3 temetés, ill. búcsúztatás  (legtöbbször kétnyelvű),  1-4 keresztelő,  

TOVÁBBI NAGYOBB TERVEINK A 2020-AS ÉVRE: ifjúsági kirándulás Erdélybe; gyülekezeti kirándulás  -valószínűleg Sopron-Győr-Kecskemét állomásokkal;  teológusnap két városban kolozsvári teológusokkal;  a szentegyházi  FILI gyermekkórus fogadása és koncertje

                                                                                                                              Peine, 2020. febr. 5.

Menkéné Pintér Magdolna

    református lelkész     

3. Frankfurt

A Frankfurti Református Gyülekezet története

Az első magyar nyelvű istentiszteletet 1964/1965 körül tartották a Majna menti Frankfurtban. Előtte Németországban csak egy magyar református lelkiszolgálat végezte munkáját. A hetvenes években a Heidelbergben lakó Nánási János tartotta a politikai témákkal is átszőtt istentiszteleteket Frankfurtban. 1980-tól Sipos Tibor, Fáy Gedeon, Cseri Gyula és 2010-ig Cseri Katalin ill. meghívott lelkészek/teológus vendégdiákok tartották az istentiszteleteket.  Ha éppen nem sikerült lelkészt szereznie a gyülekezetnek, akkor hangszalagra rögzített istentiszteleteket hallgattak meg – mesélte Török Rozália, aki férjével Miklóssal ez időben az istentiszteleteket szervezte. A gyülekezet nagysága ekkoriban 15-20 fő lehetett.

2010-től egyre rendszeresebben Somogyi Enikő vette át a szolgálatot és a gyülekezet szervezett irányítását. A frankfurti gyülekezet 2012-től tagja a „Bund ungarisch-sprachiger Protestantischen Gemeinden in Deutschland e. V.“, melynek köszönhetően anyagi támogatást is kaptunk az istentiszteletek lebonyolítására.

Magyar Virág és Pados Gábor fáradhatatlan igyekezetének köszönhetően 2013 szeptemberétől sikerült egy együttműködést létrehozni a Debreceni Református Hittudományi Egyetemmel, mely szerint minden évben 9 hónapra egy hatod éves hallgatót Erasmus ösztöndíjjal Heidelbergbe küld. Mint segédlelkész látja el a heidelbergi, mainzi és frankfurti gyülekezetek szolgálatát. Ennek a szolgálatnak az anyagi kiadásait az egyesülettől kapott támogatásból fedezzük. 2019 szeptemberétől ez a program a Budapesti Károli Gáspár Református Egyetemmel való együttmüködés váltotta fel.

Ennek a nagyszerű programnak köszönhetően a gyülekezet élete is fellendült. Most már nemcsak istentiszteletet ünnepelünk minden hónap első vasárnapján, hanem minden harmadik pénteken este egy bibliaórát ist tartunk. Vasárnapi istentiszteleteink alkalmain a gyerekeknek gyermek foglalkozáson való részvételt is tudunk biztosítani. A gyülekezet életét egy hat tagú presbitérium irányítja.

Fiataljaink már három évben egymás után konfirmációi fogadalmat tehettek, és  kereszteléseket tarthattunk istentiszteleteink keretében. Tőbbször hívták theológusainkat, hogy temetéseken magyar nyelven is szolgáljanak.

Gyülekezetünk a frankurti német református gyülekezet templomában, a Freiherr-von-Stein 8 szám alatt kapott otthont. Tagjai vagyunk a Rajna-Majna menti keresztények un. “Internationaler Konvent” nevű szervezetének. E szervezet tagjaként, egyre ismertebb gyülekezetünk a különböző frankfurti egyházi és világi szervezeteknél. Minden év november első vasárnapján a világ különböző tájáról származó protestáns gyülekezetekkel egy nemzetközi istentiszteletet ünneplünk, melynek házigazdái 2019-ben mi, a magyar gyülekezet voltunk. Pünkösd hétfőn az „Internationaler Konvent“ szervezésében Frankfurt központjában a „Römeren“ ünnepeljük pünkösdöt és a küldöldi gyülekezetekkel együtt speziális ételekkel várjuk a pünkösdi ünneplöket. Ez a szervezet minden évben egy mini labdarúgó bajnokságot is szervez, melyen gyülekezetünk tagjai is többször részt vesznek. A gyülekezet tagjainak évente kétszer arra is lehetősége van, hogy a frankfurti múzeumok lelkészének vezetésével a Städel múzeumban éppen aktuális kiállítások vezetésére is elmenjenek.  

Évente egyszer igyekszünk egy kirándulást szervezni és így megismerni a környéket, melyen otthonra találtunk.

Mára már gyülekezetünk tagsága kb. 50 főre emelkedett, igaz levelező listánkon sokkal többen szerepelnek, de általában 20-30 felnőtt és 5-10 gyermek vesz részt az istentiszteletünkön.

4. Heidelberg

Heidelbergi  Magyar Református Gyülekezet

Az 1945-ben alapított és 1990-ben átmenetileg megszűntgyülekezetünket Nt. Magyar Virág Kata református lelkipásztor alapította újra 2005-ben. Azóta rendszeresen tartunk havonként istentiszteletet magyar nyelven református liturgia szerint, rendszerint a heidelbergi egyetemi gyülekezet templomában (Peterskirche / Universitätskirche) vagy annak diákközösségi imatermében (Evangelische Studierendengemeinde / Karl-Jaspers-Haus). Nt. Batári Zoltán György 2017. február  1. óta gyülekezetünk lelkipásztora. Emellett helyettesítő lelkészként szolgál a Mainzi Magyar Református Gyülekezetben is.

Híveinket elektronikus levélben és a 2006. óta működő www.reformatus.de honlapunkon tájékoztatjuk alkalmainkról és szórványgyülekezetünk életéről. Alkalmainkra szeretettel várjuk más felekezetbeli magyar testvéreinket is.

A kialakult és jól működő szolgálati rendünk több lábon áll, gondnokunk, presbiterünk, lelkészünk, kántorunk és gyermekfoglalkozás-vezetőnk, mint biztos háttér vannak jelen alkalmaink szervezésében és megtartásában, megoldva minden felmerülő problémát, biztosítva gyülekezeti életünk gördülékenységét, külön anyagi juttatás nélkül – megélhetésüket biztosító önálló munkájuk mellett – szabad idejükben.

Gyülekezetünk tagja a közép-németországi Hessen–Nordbaden és Rheinland–Pfalz-i  Magyar Református Gyülekezeti Körzetnek, amely  a három önálló – Heidelbergi, Mainzi és Frankfurti – Magyar Református Gyülekezetből áll.

Istennek hála megoldódott a gyülekezetben élő, ott jelenlévő és mindig megkereshető lelkész kérdése is, mert 2013 óta a Mainzi és a Frankfurti Magyar Református Gyülekezetekkel közösen – egy anyaországi hittudományi egyetemmel megállapodva – segédlelkész-gyakornokot tudunk fogadni. A gyülekezeteinkben összefüggő gyakorlati évét végző egyetemi hallgató jelenlétének köszönhetően – szerény anyagi lehetőségeink ellenére – egy másik városban élő Batári Zoltán György lelkipásztorunk távollétében a hét minden napján elérhető és helyben szolgáló segédlelkészünk van, aki az istentiszteletek mellett, bibliaórákat, áhítatokat, lelkigondozói beszélgetéseket és gyermekhittan foglalkozásokat tart, családokat látogat, magyar vonatkozású rendezvényeket látogatva hívogat, ezzel is segítve a gyülekezetépítést.

2019. szeptember 1. óta Batári Zoltán György lelkipásztor  látja el mentorként – a budapesti Károli Gáspár Református Egyetem Hittudományi Karával történt megállapodás alapján – a  heidelbergi, mainzi és frankfurti  magyar református testvérgyülekezetekben  segédlelkész-gyakornoki szolgálatát végző teológus hallgató szakmai felügyeletét is.

Szintén fontos számunkra a magyar gyökerek ápolása, a segédlelkész-gyakornok fogadása nyomán egy-egy magyarországi  hittudomány egyetemmel való kapcsolat. A későbbi lelkészi szolgálatára nálunk felkészülő hatodéves egyetemi hallgató támogatása is anyaországunkhoz köti gyülekezeteinket.

Taglétszámunk 55, istentiszteleteinken átlagosan kb.  30-35  testvérünk jelenik meg, istentiszteleti meghívóinkat 210  érdeklődőnek küldjük ki  elektronikus levélben.  Van egy állandó, tevékeny gyülekezeti magunk és egy szélesebb „tanítványi” körünk,  akik élethelyzetükből adódó gyakorisággal keresik fel anyaországtól távol lévő szórványgyülekezetünket, keresve Isten közelségét.

Gyülekezeti tagjaink nemcsak Heidelbergből és környékéről, hanem sok esetben 130 km-es távolságból is járnak alkalmainkra.  Többségükben külhoni magyarok a Kárpát-medencéből (Erdély, Délvidék, Kárpátalja). Magyarországról is többségében munkavállalási vagy tanulmányi célból átmenetileg vagy tartósan itt tartózkodó honfitársaink látogatják istentiszteleteinket.  Életkori megoszlás: 20-30 évesek 30%, 30-55 évesek 50%, 55 év felettiek 20%.  Gyülekezetünket szép számmal látogatják kisgyerekes családok.

Pados Gábor

gondnok-presbiter

5. Mainz

A mainzi magyar református gyülekezetünk szolgálatait fiatal segédlelkészek látják el.
A segédlelkészek magyarországi egyetemi hallgatók, akik nálunk végzik a tanulmányaik gyakorlati évét.
Ez a program egy szerződésen belül működik, mely a  három testvér gyülekezet – Heidelberg, Frankfurt, Mainz  és a magyarországi teológia egyetem(ek) között létezik.
A program most már hetedik éve működik. Az első hat évben a debreceni református hittudomány egyetemével szerződtünk, innen kaptunk hat nagyon lelkes, tehetséges fiatal egyetemi hallgatót, akik a egyházi szolgálatot gyülekezeteikben elvégezték.
A múlt évtől már nem Debrecennel hanem a budapesti Károli Gáspár egyetemmel van szerződésünk. Első budapesti segédlelkészünk Balázs Zoltán múlt szeptembertől eredményesen szolgál a három gyülekezetben.
A szolgálat része az istentiszteletek és biblia óra megtartása. Istentiszteletet havonta egyszer – minden hónap második vasárnapján –  tartunk Mainzban az Altmünster templomban. A hívők száma egyes istentiszteleten olyan húsz és harminc szokott lenni. Minden istentiszteletünket szeretett vendégség  követi, ahol a gyülekezeti tagoknak lehetőségük van egy csésze kávé és egy sütemény mellet egymással elbeszélgetni.
Mivel a templomot csak istentiszteleti alkalmakra kapjuk meg, ezért a biblia órákat gyülekezeti tagoknál tartjuk meg, kik erre a célra lakásukat felajánlják. Igyekszünk félévenként egy biblia órát megszervezni.
Gyülekezetünk eddig nem választott presbitériumot. A gyülekezeti teendőket két gyülekezeti megbízott látja el. A könyvelést külön megbízott pénztárosunk végzi el. Az orgona szolgálatot két tagunk is tudja ellátni, így általában egyikük mindig vállalja a szolgálatot. Gyülekezeti tagjaink Maizból, Wiesbadenből és e két városoknak környékéről érkeznek hozzánk. Nem évi rendszereséggel, de kirándulásokat is szoktunk szervezni.  (A térképen megjelenített színfolt szerintem jól talál). Mellékelek egy fényképet 2017 -ből.

ifj. Katkó Guszti

  

6. München

TÖRTÉNETÜNK dióhéjban: Münchenben már a 1930-as évektől tartottak Istentiszteleteket, a Gyülekezet 1946-ban alakult meg. 1993. októbere  óta vagyunk a Német és a Bajor Református Egyház gyülekezete.

HELYSZÍN: Az elmúlt évtizedek során sokfelé tartottuk már alkalmainkat, mivel saját helyünk egészen 2018. decemberéig nem volt. Azóta, hála Istennek, egy gyülekezeti házat bérelhetünk a Bajor Református Egyház és a Müncheni Evangélikus Egyház támogatásával.

Címünk: Stapferstr. 9, 81243 München

SZOLGÁLATI TERÜLETÜNK: München és környéke, valamint a Német Református Egyház gyülekezeteként a Dél-Bajorországban (a németajkú München I és II, Bad Grönenbach, Herbishofen, Marienheim gyülekezetek területén) élő magyar reformátusok/ evangélikusok tartoznak hozzánk, akik kérik felvételüket a gyülekezetünkbe – és aki még szeretne csatlakozni hozzánk.

Rendszeres alkalmakat jelenleg Münchenben (hetente), Ingolstadtban (havonta) és Augsburgban (évente 1x) tartunk.

ALKALMAINK jellegével, sokszínűségével szeretnénk a különböző korosztályokat, elképzeléseket, szükségleteket figyelembe venni, hogy mindenki „otthon” érezhesse magát nálunk: pl.

 • Istentisztelet minden vasárnap 11.00 órától
 • Zenés, kreatív, családi istentiszteletek: minden hónap 2. vasárnapján, melyen a családok, gyermekek  és majd minden korosztály jóval nagyobb létszámban vesz részt
 • Gyülekezeti nap: minden hónap 2. vasárnapján, ahol közös ebédre, majd tea/ kávé melletti beszélgetésre, ismerkedésre, éneklésre (Ringató®foglalkozás), alternálva konfirmandus- és ifjúsági órára, beszélgetésre a Presbitériummal, illetve néha kézműveskedésre, táncra (pl. reneszánsz táncház) is lehetőség van
 • Imaközösség: minden istentisztelet előtt.10.15- 10.30
 • Kávézásra/teázásra várjuka hozzánk látogatókat az Istentiszteletek előtt és után ismerkedésre, beszélgetésre „Isten hozott!” és „Isten Veled!” címmel
 • Úrvacsoraosztásra minden hónap 4. vasárnapján és ünnepnapokon kerül sor; időseknek, betegeknek háznál vagy kórházban is
 • Baba – Mama/Apa szobát rendeztünk be, hogy a kisgyermekesek is eljöhessenek
 • Gyülekezeti kórusunk, a „Református vokál“ is vasárnaponként próbál, és szolgál egyházi és nemzeti ünnepeinken, illetve ökumenikus alkalmainkon
 • Konfirmandus- és ifjúsági csoport, házi és gyülekezeti bibliaóra, ökumenikus istentiszteletek
 • Nemzeti ünnepeinkről megemlékezünk

Az új Presbitérium a gyülekezeti tagokkal együtt kidolgozta a GYÜLEKEZET CÉLJAIT, melyek 2019. áprilisától a gyülekezeti házunk falán Simon András grafikusművész grafikáival is illusztrálva olvashatóak/láthatóak, hogy mit is tartunk igazán fontosnak, mik az értékeink, melyeket röviden így foglalhatnánk össze:  

 • Isten szeretetét, jelenlétét „megélni”, megtapasztalni és továbbadni magunk, egymás és mások felé.
 • Egy olyan közösség akarunk lenni, ahol mindenki, minden korosztály „itthon”/„otthon”, azaz szeretve, bátorítva, erősítve, elfogadva érezheti magát. Arra akarunk törekedni, hogy közösen utakat találjunk, egyre élőbb, szeretetteljesebb kapcsolatunk legyen Istennel és egymással.

TAGLÉTSZÁM: Nagy örömünkre szolgál, hogy amióta stabil helyünk van, egyre többen jönnek el hozzánk régiek és újak is, egyedülállóak és családosak, apróbb és nagyobb gyerkőcökkel, így az istentiszteletek látogatottsága és a taglétszámunk is nőtt:

 • egyházi adót fizető Tagok létszáma 216-ről  253-ra emelkedett
 • rendszeresen hozzánk járók, akik bár nem fizetnek egyházi adót, de hozzánk tartozónak érzik magukat – akiket hivatalosan a gyülekezet „barátainak“ nevezhetünk: az ő létszámuk is egyre nő, így már 77-en vannak. Az ő adataikról nyilvántartást vezetünk.

Így összesen jelenleg 330-an lettünk, hála Istennek! 🙂

Eléhetőségeink:

Email:  buro@reformatus-muenchen.de

Honlap: www.reformatus-muenchen.de

Facebook: https://www.facebook.com/reformatusmuenchen/

Talán sikerült egy kis bepillantást nyújtani Gyülekezetünk életébe.

Ha Münchenben, Ingolstadtban, Augsburgban járnak, látogassanak el hozzánk!

Mindenkit szeretettel várunk!

            Dr. Baranyai Réka                                               Csákvári Dániel

             a Presbitérium vezetője                                    lelkész, a Presbitérium tagja

Fontos számunkra az egymásra való odafigyelés, a személyes beszélgetések, a lelkigondozás, az idősek, betegek látogatása, támogatása. Testvérgyülekezetünkkel is ápoljuk a kapcsolatot.

Az egyik fontos ünnepünk volt a Német és a Bajor Református Egyházba történt belépésünk 25. évfordulója alkalmából rendezett 3 napos ünnepségsorozat 2019. április 5-7 között Münchenben és Ingolstadtban. Számos magyar és német gyülekezetből érkeztek meghívottaink és vendégeink, és nagyon örülünk, hogy együtt ünnepelhettünk, együtt adhattunk hálát Istennek! Simon András grafikusművész verseivel, grafikáival, személyes tanúságtételével, élményeivel gazdagította ünnepünket.

Leánygyülekezetek: Münchenen kívül évek óta rendszeresen tartunk havonta 1x istentiszteleteket Ingolstadtban. Elkezdtük az alkalmakat Augsburgban is (most nincs általunk szervezett rendszeres istentisztelet), ökumenikus istentiszteleteket mindkét helyen tartunk.

2) Kihívások, további változások:

 1. Orgonistánk fizetését 2018. júliusától a Bajor Református Egyház Vezetősége által meghatározott összegre csökkentettük az új Presbitérium és a Közgyűlés döntése alapján.

(Háttér: a korábbi Presbitérium 2017. januárjától emelte meg a fizetést, és ezzel az emeléssel az Egyház Vezetősége nem értett egyet. A Német és Bajor Református Egyház egyházjoga szerint az Egyház Vezetőségének joga van eldönteni, ki, milyen díjazásban részesül az alkalmazottak közül, annál magasabb fizetést a Presbitérium nem adhat.)

Az orgonista jogi úton szerette volna elérni a fizetés újbóli megemelését. Az első tárgyaláson beadta felmondását azonnali hatállyal (2018. november vége). Azóta gyülekezeti tagjaink orgonálnak.

 • Augsburgi-Donauwörthi Leánygyülekezet: a gyülekezetünk által 2017. tavaszán alapított leány-gyülekezetünk akkori koordinátora arról értesített minket 2017. novemberében, hogy nem kívánnak a mi gyülekezetünk része, és így a Német Református ill. Evangélikus Egyház gyülekezete maradni, hanem önállóvá akarnak válni. Erről bővebben a tavaly novemberben írt állásfoglalásunkban lehet olvasni, melyet mellékelünk (az alábbiakban olvasható). Így jelenleg ott nincsenek rendszeresen istentiszteleteink, az ökumenikus istentiszteleteket továbbra is megtartjuk.

A régió továbbra is szolgálati területünk maradt a Német Református Egyház szabályzata alapján, így azokkal, akik ebből a régióból hozzánk fordulnak, természetesen kapcsolatot tartunk. Többen járnak át a müncheni istentiszteletekre is.

 • Presbitériumunk úgy döntött, hogy szeretnénk elsődleges célunkra, az Evangélium hirdetésére koncentrálni erőinket, mivel  hála Istennek, amióta a bérelt gyülekezeti házunkban lehetünk, egyre többen érkeznek gyülekezetünkbe mindegyik korosztályból. Így rengeteg újabb szolgálati lehetőség is nyílt, számos feladatunk lett és lesz! Úgyhogy ezekre a feladatokra, emberekre  szeretnénk Istenre figyelve koncentrálni.

Ezért a gyülekezetben az Istentisztelet után tartottuk meg az október 23-i megemlékezésünket. megköszönve Istennek hűségét és szeretetét, és imádkozva népünkért, hogy megismerhesse, megláthassa Istent, az Ő szeretetét – megtérésért, hitért, áldásért.

IMAKÉRÉSEINK:

 • Kérjük imáitokat, hogy Isten szeretete, bölcsessége, kedvessége, irgalma tölthesse be szíveinket, így világítsunk, ragyoghassunk családjainkban, munkahelyünkön és gyülekezetünkben!
 • A Presbitériumért, hogy Istenre figyelve, szeretetben, irgalomban, bölcsességben élhessünk, vezessünk – világítsunk! A tagok: Dr. Némethi Csaba pénztáros, Németh József, Sipos Tamás, Kótai Károly (udvariassági sorrendben, tisztelve az idősebbeket) valamint az aláírók.

Az ÚR áldását kívánva, a Presbitérium nevében:

            Dr. Baranyai Réka                                               Csákvári Dániel

             a Presbitérium vezetője                                    lelkész, a Presbitérium tagja

3) Alkalmaink áttekintése:

A) Istentiszteletek: a hagyományos liturgián kívül modernebb hangvételű ill. családi alkalmakat is indítottunk, hogy minél több korosztály érezhesse magát otthon nálunk, az „ő nyelvén / módján” is találkozhasson Istennel

 • minden vasárnap 11.00 órától vannak 2019. január óta, előtte 16.00 órától voltak
 • Imaközösség: minden istentisztelet előtt.10.15- 10.30
 • Zenés, kreatív istentiszteleteinket is gyakrabban tudtuk megszervezni: 1-2 havonta, melyen a családok, gyermekek  és majd minden korosztály jóval nagyobb létszámban vesz részt
 • Családi istentiszteleteket kezdtünk el tartanikb. havonta 1x, legtöbbször a gyülekezeti nap keretén belül. Általábanzenés, kreatív istentisztelet formájában, de hagyományos istentiszteletként is együtt ünnepeltünk, a gyerekek igényeit, szükségeit is figyelembe véve
 • Kávézásra/teázásra várjuka hozzánk látogatókat az Istentiszteletek előtt és után ismerkedésre, beszélgetésre „Isten hozott!” és „Isten Veled!” címmel
 • Úrvacsoraosztásra minden hónap 4. vasárnapján és ünnepnapokon kerül sor; időseknek, betegeknek háznál vagy kórházban is
 • Baba – Mama/Apa szobát rendeztünk be, hogy a kisgyermekesek is eljöhessenek, és a gyerekek nyugodtan játszhassanak az istentisztelet alatt
 • Gyülekezeti kórusunk, a „Református vokál“ is vasárnaponként próbál, kórusművekkel, zenés-verses összeállítással szolgál egyházi és nemzeti ünnepeinken, illetve ökumenikus alkalmainkon

Más gyülekezetekkel együtt is tartunk istentiszteleteket:

 • Ökumenikus istentiszteletek:
  • az Augsburgi Magyar Katolikus Misszióval évente 1x Augsburgban, ill. ez év őszétől  Ingolstadtban is évente 1x
  • a Müncheni Magyar Katolikus Egyházközséggel évente 2x
  • Müncheni Reformátusok Reformáció ünnepe: amüncheni református gyülekezetekkel (a 2 német és a holland református gyülekezettel) együtt ünnepelünk

B) Közösségi rendezvények:

 • Gyülekezeti/ közösségi napot szervezünk minden hónap 2. vasárnapján 2018. decembere óta, az addigi évi 1 alkalom helyett. Ezen az istentiszteletek után ebéd, tea/kávé melletti kötetlen beszélgetés, konfirmandus/ifjúsági óra, reneszánsz táncház, beszélgetési lehetőség a presbiterekkel volt a programok között. Nagyon fontos lehetőség a gyülekezeti nap egymás jobb megismerésére, tapasztalatok megosztására, a közösség összekovácsolására! Erre a napra évente 1-2x más gyülekezeteket is meghívunk.
 • Karácsonyi ünnepkör: karácsony első napjára, december 25-re, úrvacsorás istentiszteletet terveztünk, ünnepi, zenés-verses összeállítással, majd azt követően meleg vacsorára hívtuk a gyülekezetet

C) Hétközbeni csoportok:

 • Bibliaóra: havonta 1x Mózes 1. könyvének tanulmányozását folytattuk,és 2018. szeptemberétől tematikus bibliaórasorozatot indítottunk havonta 1x
 • Házikör indult havonta 1x, a Szenior-házikör
 • Konfirmandus csoport: konfirmációs ünnepségünket 2018. őszén indult az új csoport. Felkészítőnk átalakult: 2018. decemberétől, kéthavonta a vasárnapi gyülekezeti napon is tartunk felkészítőt, mert szeretnénk, ha a konfirmandusok aktívan részt vennének a gyülekezeti napokon és így az istentiszteleteken is. Kéthavonta szombaton van egy egész napos előkészítő, havonta 1x pedig skype-on „találkoznak”.
 • Ifjúsági kör a konfirmandusokkal együtt a gyülekezeti nap keretében

D) Kulturális programokat is szervezünk a nemzeti ünnepeink alkalmából tartott megemlékezéseken kívül:

 • Ringató® foglalkozás várja 2016 ősze óta a gyermekes családokat (a gyerekek 3 éves koráig), mely egy családi művészeti nevelési program a kodályi elvek alapján
  • Moldvai táncház

7. Észak-Rajna-Vesztfália

A magyar protestáns gyülekezet múltja és jelene Észak-Rajna-Vesztfáliában
A kölni központtal jelenleg is élő, fejlődő, erős gyökerekkel rendelkező magyar protestáns
gyülekezet kezdeti lépései 1957-re nyúlnak vissza, amikor az 1956-os forradalom bukása után
közel 200.000 magyar, többnyire fiatal hagyta el az országot. Ez közel két emberöltőt jelent. Akik
elkezdték a gyülekezet alapjainak építését, sajnos már nincsenek közöttünk. Az első, 1959-ben
megalakult presbitérium tagjai közül, már csak egy testvérünk él.
Eddig hét lelkipásztor és kilenc kurátor szolgálta gyülekezetünket. A mindenkori lelkész 2011.
augusztus 31-ig, teljes lelkészi fizetéssel a Düsseldorfban székelő Diakóniai Intézet
alkalmazottjaként dolgozott. Az ehhez szükséges anyagi hátteret a rajnai és a vesztfáliai
egyházkerületek közösen biztosították.

 1. szeptember 1-től, a Német Evangélikus Egyház Zsinatának korábbi döntése alapján, mely az
  idegen nyelvű lelkészi állások felszámolásáról szól, a két tartományi egyház is megszüntette
  gyülekezetünknél a lelkipásztori állást. Hogy ez nem jelentette gyülekezetünk végét, az annak
  köszönhető, hogy a presbitérium talált egy lelkésznőt, Gulyás Márta tiszteletes asszony
  személyében, aki a Deutsche Welle-nél betöltött félállása melletti szabadidejében, fizetés
  nélküli, tiszteletbeli elvállalta gyülekezetünkben a lelkipásztori teendőket. A beszűkült
  lehetőségek azonban szükségessé tették az istentiszteletek redukálását.
  Azóta Kölnben, Aachenben, Bielefelden havonta egy, Düsseldorfban és Bochumban kéthavonta
  egy, Koblenzben és Münsterben pedig évenként négy istentiszteletet tartunk.
  A jelenleg is szolgáló Gulyás Márta lelkésznő ünnepélyes beiktatása a deutzi templomban,
  Christina Busch, tartományi egyháztanácsos és Markus Schäfer, tartományi lelkész szolgálatával,
 2. november 27-én történt. Ő a gyülekezetünk nyolcadik lelkipásztora.
  A 2012-ben megalakult „Németországi Magyar-nyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége
  Egyesület“, a gyülekezetünk fennmaradásában mérföldkövet jelent. Ez az egyesület a
  németországban lévő finn gyülekezetek működéséhez hasonlóan képviseli a jövőben az EKD,
  valamint a magyarországi református és evangélikus egyházak felé, e szövetségbe tömörült,
  tizenegy németországban működő magyar protestáns gyülekezetet. Ezzel párhuzamosan 2013-tól
  az EKD-tól, valamint a magyar református és evangélikus egyházaktól, a szövetségen keresztül
  anyagi támogatást kapunk, melyből – az egyháztagok adományaival együttesen – legszükségesebb
  kiadásainkat tudjuk fedezni.
  A támogatásból lehetőségünk nyílt egy, az előző lelkészünk távozásával megszűnt, gyülekezeti
  központnak alkalmas bérlakás fenntartásának finanszírozására is, melyre az egyéb teendők
  ellátásához – mint pl. konfirmandusok felkészítése, bibliaórák tartása, irodai munka végzése, stb…
 • elengedhetetlenül szükség van.
  Az Észak-Rajna-Vesztfáliai Magyar Protestáns Gyülekezet kölni központtal, 6 prédikáló állomással,
  úgymint: Köln, Aachen, Bielefeld, Düsseldorf, Bochum, Münster, Koblenz, kb. 850 taggal
  rendelkezik. Egy-egy istentisztelet 15-40 fős látogatottságú. Istentiszteleteinket a helyi német
  evangélikus gyülekezetek templomaiban tartjuk, akik már kezdetben befogadtak minket, és
  akikkel a mai napig szeretetteljes, jó viszonyt tartunk fent.
  Örvendetes a „harmadik generációs” gyermekek és a közelmúltban nagyszámú, Magyarországról
  dolgozni, vagy tanulni érkező fiatalok bekapcsolódása, akik lelki támaszt, Isten közelségét, az
  anyanyelvükön imaközösséget keresnek, vagy csupán az idegenben honfitársaikkal kapcsolatot,
  beilleszkedést az új élethelyzetbe, s nem utolsó sorban segítséget a hétköznapi ügyes-bajos
  dolgaikban. Mindenkinek örülünk, aki bennünket – felekezeti hovatartozástól függetlenül –
  felkeres és hozzánk csatlakozik, hiszen ez biztosítja gyülekezetünk jövőjét.

8. Ulm

Az „Ulm-környéki“ magyar protestáns gyülekezet kb. 80-90 bejelentett tagot számlál és magába foglalja a Württemberg tartomány keleti sávjában, valamint a Bajor tartomány nyugati széléin élő protestáns magyarokat.

Területileg tehát ide tartoznak az Aalen, Heidenheim, Ulm, Biberach, Ravensburg, Friedrichshafen környékén élő „württembergi“ magyar protestánsok, valamint a Nördlingen,Lauingen, Neu-Ulm, Senden, Memmingen vonala mentén élő „bajorországi magyar“ lakosok.

Gyülekezetünkben – alapítása óta – havonta egy magyar istentisztelet van – a református liturgia szerint – éspedig mindig vasárnap délután 15.00 órától. Jelenleg 3 helyiségre felosztva találkozunk istentiszteleteinken: Heidenheim, Ulm és Dietenheim városokban. Az itteni istentiszteletek pontos címe olvasható az „ISTENTISZTELETEK“ címszó alatt, ill. a gyülekezeti levelünkben.

A gyülekezet híradója:A HAL“, negyedévenként jelenik meg és ezt ingyen elküldjük minden bejelentett gyülekezeti tagunknak. Itt a honlapon is olvasható.

A gyülekezetnek van egy 6 évre megválasztott presbitériuma (ebben a lelkész mellett 5 presbiter és 2 pót-presbiter vesz aktívan részt).

Mivel gyülekezetünkben több fiatal család is él, ezért rendszeresen tartunk a felnőtt istentiszteletekkel párhuzamosan gyermek-foglalkozást is.

LELKÉSZ

A gyülekezet lelkipásztora: Dr Varga Pál, református lelkész, már a gyülekezet 1980-ban történt alapítása óta. A szilágysági származású lelkipásztor (szül. 1948, Zilah városában) 1977-től itt él Németországban; hosszú évekig volt a Württembergi Evangélikus Egyház alkalmazott lelkipásztora, s miután ebből a német-nyelvü szolgálatból nyugdíjba ment (2013-ban), jelenleg is gondozza az Ulm-környéki magyar gyülekezetet.

9. Baden-Württemberg

A Württembergi Magyar Protestáns Gyülekezet

Württemberg német tartományban szervezetten a 2. világháború után kezdődött a magyar protestánsok összegyüjtése és lekigondozása. A hagyomány szerint 1947-ben tartott Stuttgartban először magyarnyelvű istentiszteletet a később USA-ba kivándorolt Négyesy Bertalan, ref. lelkész. 1972-ig Kótsch Lajos evangélikus lelkész végezte ezt a munkát a Németországi Magyar Evangélikus Missziói Gyülekezet keretein belül. Nagy segítője volt Szalay István egykori, hazai egyházmegyei felügyelő, aki főleg a Harangszó c. kőnyomatos gyülekezeti lap előállítását és terjesztését végezte. 1972 Októberétől a Brazíliából, Hannoveren át Württembergbe meghívott Gémes István evangélikus lelkész végezte a munkát 2007-ig. Fia, Gémes Pál 1997-től kapcsolódott be a munkába német szolgálata mellett, majd átvette azt tőle. Jelenleg a Fellbach-i német gyülekezet lelkészeként (Pauluskirche) végzi a szolgálatot. Évtizedeken át volt a gyülekezeti munka hűséges munkatársa Kelemen Erzsébet diakonissza testvér († 2004). 2013 óta Bittner Abigél evangélikus lelkésznő is végez a gyülekezetben lelkigondozói munkát.
1980-ban kapcsolódott be az Ulm környékiek gondozásába Varga Pál Szilágyságból származó református lelkész. Az Ulm-környéki munka ezután önálló lett.

Négyes jellemzője van a gyülekezeti munkának:

 1. Mivel a magyarnyelvű alkalmakra járók, a német állami törvény értelmében, a lakóhelyük szerinti illetékes evangélikus lelkészi hivatalhoz tartoznak, gyülekezetünk istentiszteleti közösség. Benne minden munka magyar nyelven folyik. Ám minden egyházi cselekmény – keresztelés, konfirmáció, esketés, temetés – az egyes, illetékes lelkészi hivatalok engedélyével és anyakönyveztetési joga fenntartásával történik.
 2. Csak olyan lelkész végezheti a magyar munkát, aki főállásban a Württembergi Evangélikus Egyház lelkészi állományához tartozik. Gyakorlatilag ez egy teljes lelkészi állás ellátását jelenti valamelyik német gyülekezetben. A magyar lelkigondozás ezen felüli feladata, amelyért külön fizetés nem jár.
 3. Munkánk azokra terjed ki, akik egész Württembergben szétszórtan élnek. Akár úgy, hogy már itteni lakosok, akár pedig bármely más magyarlakta területről jőve itt időleges munkavállalók (közös vállalatok dolgozói, au-pair-lányok, stb.) Időközben két területi súlypont alakult ki Stuttgart és Heilbronn központtal, amelyek legnagyobbja a tartományi fővárosban levő. Ulm és környéke már régebben önállósult.
  A szétszórtság meghatározza a munkát is. A stuttgarti központ körül további három városban vannak különböző jellegű gyülekezeti alkalmak. Sok hívünk utazik 100-200 km-et, hogy rendezvényeinken részt vegyen.
 4. A stuttgarti istentiszteleteinken 1996-ban átlagban 60-150 magyar vett részt. Mégis gyülekezeti életünk a kis közösségekben játszódik le. Kéthetente beszélgetőkörre gyülekeznek hívek, havonta tartjuk meg a Fiatal Családosok Körét. rendszeresen különböző városokban. Itt szorgos bibliatanulmányozással ugyanúgy foglalkozunk, mint a lelki gondozás és a felnőttképzés témáival.
  Nem szabad említetlen hagynunk a munkatársak nagy seregét, akik nélkül szegényes lenne gyülekezeti életünk. A gyülekezetnek 15 tagú presbitériuma van. 2020-tól Vita Norbert a gondnok. Azonkívül igen sok a szolgálatkész segítőnk. A tikári és könyvelői teendőket 2019 óta Ludroczki Imre végzi.

10. Nürnberg

A Nürnbergi Magyar Református Gyülekezet a Nürnbergi Német St. Martha Református Gyülekezet része, amely gyülekezeti tagjainak nagy része erdélyi magyarokból áll, akik 1956-ban vándoroltak ki Németországba.

Az előző lelkipásztor Nt. Zahn-Lázár Dalma Enikő 2017 karácsonyán adta át a szolgálatot majdnem 35 év szolgálat után Nt. Petzold-Fekete Ivettnek, akit 2019 május 12-én ünnepélyesen beiktatott Nt. Dr. Varga Pál a Gyülekezetbe, miután 2018. november 25-én megtörtént a hivatalos megválasztása.

Havonta két alkalommal van istentisztelet, egyszer délután, melyet szeretetvendégség követ a gyülekezeti teremben, egyszer pedig délelőtt. Úrvacsorát öt alkalommal szolgáltatunk ki. Havonta egyszer tartunk bibliaórát, konfirmációi előkészítőt minden istentisztelet előtt, a délelőtti istentiszteletek előtt gyermekáhítatot. Havonta egy alkalommal tartja a Nosztalgia Klub összejövetelét, melyen mind katolikus, mind református testvérek részt vesznek. Szintén sokan vesznek részt a Nürnbergi Magyar Kulturegylet havi összejövetelein, színes programjain, mely tavaly ünnepelte 50 éves működését.

A németekkel évente kétszer van közös istentiszteletünk, melyeken felváltva szolgál Nt. Dieter Krabbe és Nt. Petzold-Fekete Ivett.

A Nürnbergi Magyar Katolikus Misszióval jó kapcsolatot ápolunk, részt veszünk gyülekezeti kirándulásokon, közös összejöveteleken, valamint szervezzük az ökumenikus istentiszteletet, melyre február 16-án kerül sor a Magyar Katolikus Misszió istentiszteleti helyén.

Átlagos vasárnapi istentiszteleten 35-50 fő vesz részt, nagyünepeken mintegy 90 fő.

A Presbitérium 10 főből áll.

A kántori szolgálatot Szabó Róbert erdélyi származású egyházzenész végzi.

Az alkalmaink mind a háromhavonta megjelenő gyülekezeti lapban, mind a Facebook oldalán olvasható.

A nürnbergi Gyülekezet létszáma az év végi frissítés után azokkal együtt, akik nem fizetnek egyházadót: 226 fő, Regensburgban: 83 fő, Würzburgban még folynak az adatgyűjtések.

A nürnbergi körzet az Észak-Bajor-szórványterülethez tartozik, tehát a Dunától északra levő területet jelenti. Ez magában foglalja mind Regensburgot, mind Würzburgot. 2019 őszén mindkét helyen elindultak az istentiszteletek.

Regensburgban 2019. november 17-én tartottuk meg az első istentiszteletet szeretetvendégséggel sok éves szünet után, mely alkalmon 46 fő vett részt, közülök 11 gyermek, fiatal. Nagy a lelkesedés, szívesen jönnek a hívek, hárman jelentkeztek 2022-ben konfirmációra. Helyet a Studierendengemeinde egyik termében kaptunk, illetve használhatjuk a konyhát, étkezőt. (Evangelische Studierendengemeinde, Am Peterstor 2, 93047 Regensburg)

Würzburgban október 20-án volt az első istentisztelet, ahová egy katolikus hölgy érkezett meg, a karácsonyi istentiszteleten már 18-an voltunk. Itt inkább olyan emberek jönnek, akik néhány évre kijöttek dolgozni, de szeretnének majd haza menni. Az alkalmakat egy 800 éves gótikus templomban tarthatjuk, a téli hónapokban a mellette levő fűtött gyülekezeti teremben. A kántori szolgálatokat Prof. Dr. Gárdonyi Zsolt Zeneszerző és Orgonaművész, valamint Fia, Gárdonyi Dániel Orgonaművész vállalták. (Deutschhauskirche, Schottenanger 13, 97082 Würzburg). 

Nt. Petzold-Fekete Ivett                                                                    Nürnberg, 2020 január 15

11. Baden

Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek

Amikor valaki a Badeni Magyar Protestáns Gyülekezetek megnevezéssel találkozik talán nem tudja pontosan ez mit is fed, így következzen most egy rövid ismertető.

A diaszpórában, szülőföldjüktől távol élő magyarok a világ számos pontján keresik az azonos anyanyelvvel, kultúrával, vallással rendelkező társaik társaságát.

Ennek az igénynek és számos lelkipásztor áldozatos munkájának köszönhetően Németország számos pontján vasárnapról vasárnapra szól magyarul  az igehirdetés. A Hannoverben bejegyzett Németországi Magyar-ajkú Protestáns Gyülekezetek Szövetsége a Németország területén szolgáló és egyre gyarapodó református és evangélikus gyülekezetek és lelki-gondozói szolgálatok  ernyőszervezete. A Szövetség munkáját  a Német Evangélikus Egyház (EKD), a  Magyar Református Egyház és a Magyarországi Evangélikus Egyház, valamint a Magyar Református Generális Konvent is támogatja.

2017 őszén kereste meg Ráksi Lajos, Mannheimban élő református lelkész a Szövetség elnökét, hogy szivesen szervezne gyülekezetet Mannheimban és környékén, ugyanis tapasztalata szerint a régióban számos nemzettestvére él. Akkor elmondta, tenné mindezt az említett szövetség munkájához csatlakozva. Az egyeztetések nyomán meghatározták a leendő szolgálati területet.

2018 és 2019 ősze között három városban sikerült havonta magyar nyelvű istentiszteletet szervezni: Mannheimban, Karlsruhéban és Freiburgban. 2019 őszétől az alapítő lelkész személyes okok miatt nem tudja a három gyülekezetet továbbra is pásztorolni, így 2019 szeptemberétől már csak Freiburgban és Karlsruhéban van istentiszteletet, havonta egy alkalommal. 

A lelkészi feladatokat a fent említett szövetség elnöke – Dr. Varga Pál – vállalta ideiglenesen, 2019 szeptember 15-től kezdődően.

Alkalmainkra várunk és hívunk minden kedves érdeklődőt, felekezeti hovatartozástól függetlenül. 

Vasárnaponként töltsünk el néhány órát közösen egymással és az Úrral!

12. Augsburg

Augsburgi Magyarnyelvű Gyülekezet

Isten azt mondta: “Legyen!” – és lett!

Amikor az életünk szálai beleszövődnek Isten művébe – terveinek részeseivé válunk – az mindig csoda!

“A messzeségben is megjelent az Úr: Örök szeretettel szerettelek, azért vontalak magamhoz hűségesen.” Jer. 31:3


Ez az Ige valósággá vált az Augsburgi Magyarnyelvű Gyülekezet életében. Több határ választ el szülőföldünktől, de mennyei Édesapánk szeretete, kegyelme és hűsége mindenütt elér bennünket!

2017 februárjában volt az első istentisztelet és ebben az évben havonta egyszer lehettünk együtt. Vágyként, majd imaként is megfogalmazódott bennünk, hogy havonta kétszer legyenek alkalmak.

Egy év elteltével (2018-tól) ez megadatott, de az akkori helyzetünkben pusztában éreztük magunkat. Olyan akadályokkal voltunk körülvéve, ahonnan szerettünk volna továbbmenni.

Isten azonban arra tanított, hogy nem mindig a cél elérését tekintsük sikernek, hanem az ahhoz vezető utat is.

Kegyelme és szeretete formált mindannyiunkat és formálódtak, átértékelődtek a terveink és vágyaink.

Annak ellenére, hogy a pusztában tart, Ő az aki vezet bennünket.

Csak Vele tudjuk elkerülni a bolyongást és a kóválygást. Imádkozunk azért, hogy helyes irányban maradjunk és ne a körülményeinkre nézzünk. Többet és többet tapasztalva éljük meg azt, hogy ez nem egy olyan felfakadó forrás, amely aztán elpárolog és semmivé lesz, hanem folyóvá válik, szélesedik és mélyül.

Gyülekezetünknek nincs saját lelkésze, mint ahogyan temploma sem. De Isten gondoskodik rólunk. A helyet, ahol istentiszteleteinket tartjuk, az augsburgi Paul Gerhardt Kirche, amelyet a helyi evangélikus gyülekezettől bérlünk.

Németországban élő magyar lelkészek mellett, Magyarországról is érkeztek lelkészek hozzánk: Budapestről, Debrecenből, Hódmezővásárhelyről, Békéscsabáról és még Erdélyből is.

Alkalmainkon 30 és 50 közötti létszámmal vagyunk jelen. 5 és 10 fő között van a 12 év alatti gyermekek száma, akiknek istentisztelettel párhuzamosan szintén gyermekistentiszteletet tartunk. 
Isten munkálkodásának az eredménye, hogy olyan bizonyságtételek hangzottak el gyülekezetünkben, amit csak Ő tud elvégezni.

Kiragadva néhány mondatot, amelyek elhangzanak közöttünk:
– “Újjászülettem!”
– “Isten nagyon megérintett ma!”
– “Nem úgy megyek haza ahogy jöttem!”


Ez az, amit szeretnénk minél többet hallani, kimondani, érezni! Ehhez pedig egyetlen egy dolog kell: ISTEN NYILVÁNVALÓ JELENLÉTE! Ez az, amivel semmi nem ér fel!
Erre törekszünk, erre vágyunk, ezért imádkozunk, hogy Isten jelenlétében lehessünk. Az összes többi vágyunkat pedig, e mögé sorakoztatjuk és ha jónak látja akkor megadja mindazt amire vágyunk, amit elkészített számunkra.

Kedves Testvérem, aki most olvasod ezeket a sorokat, kívánjuk Neked is, hogy életed minden területén legyen nyilvánvaló az Úr jelenléte. Isten tevei és céljai valósuljanak meg mindannyiunk életében, személyes és gyülekezeti életünkben egyaránt!

Áldáskívánással és testvéri szeretettel az Augsburgi Magyarnyelvű Gyülekezet nevében:

Török István

Augsburg, 2019. december 22.

             

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.