Jubileumot ünnepelt az Ulm-környéki Magyar Protestáns Gyülekezet

2020 szeptember 27.-én megünnepelte 40-éves fennállását – a korona-veszély ellenére – az Ulm-környéki gyülekezet. Erre a jubileumra már hónapokkal előbb készült a gyülekezetünk, s bár kisebb körben, mint terveztük, de megtartottuk az ünnepi alkalmat. Nem volt egyszerű a döntés, mert az újabb szigorítások már szeptemberben a „nyakunkon“ voltak…s több lemondást is kaptunk a meghívottak részéről.

Mégis – Istennek hálát adva – ünnepeltünk együtt mintegy ötvenen Dietenheimban, az evangélikus templomban. Velünk ünnepelt ezen a két-nyelvű jubileumi istentiszteleten az ulmi német evangélikus prelátus-asszony, Gabriele Wulz, valamint a helyi német evangélikus lelkipásztor Thomas Breitkreuz és a német gyülekezet nehány tagja.

A helyi, nagy hagyományú „Bürgerwehr“ (polgár-őrség) fuvós-zenekara köszöntötte már az istentisztelet előtt – a templom bejáratánál – a jubileumra összegyült gyülekezetet. Ezután megszólaltak a harangok és a gyülekezet – a 4 jelen levő lelkésszel az élen – bevonul a templomba. Itt elfoglaltuk a kijelölt helyeinket – egymástól a megszabott távolságot betartva – és a szépen feldíszített templomban felhangzott az orgona, majd az ulmi gyülekezet lelkésze – aki 40 éve megszakitás nélkül szolgál itt – két nyelven köszöntötte a jubiláló gyülekezetet.

A német-nyelvű ünnepi beszédben a prelátus-asszony értékelte a magyar gyülekezet kitartó tevékenységét az itteni diaszpóra helyzetben, s bíztatta a jelenlevőket a választott Ige szavával: „Nem félelemnek lelkét adta nekünk Isten, hanem az erő, a szeretet és a józanság lelkét.“ (2. Tim. 1, 7) Az istentisztelet alatt felhangzottak az énekek – némelyik két nyelven, pl. „Mint a szép híves patakra…“ -, majd a közös imádság, a „Mi Atyánk“ után sor került a jubileumi köszöntésekre.

A meghívott erdélyi magyar testvérgyülekezet képviselete sajnos nem vállalhatta az utat a korona-veszély miatt, de a lelkészük, Dr. Bekő Isván levelet küldött és meleg szavakkal üdvözölte a Dietenheimban ünneplőket. A levelet Székely László presbiter olvasta fel. Ugyancsak levélben üdvözölte gyülekezetünket Gémes Pál, a szomszédos stuttgarti magyar protestáns gyülekezet lelkésze, valamint Hieble Erika,

a szent-galleni magyar református gyülekezet lelkésznője. Személyesen köszöntött minket a müncheni gyülekezet gondnoknője, Dr. Baranyai Réka. Az ulmi magyar katolikus gyülekezet több képviselője is jelen volt az ünnepi istentiszteleten, s Merlás Tibor, kat. lelkipásztor – aki szeptemberben foglalt volt – az októberi ökumenikus istentiszteleten adta át személyesen az ulmi katolikus gyülekezet üdvözletét.

Az istentisztelet végén két nyelven hangzott el az áldás, majd a magyar himnusszal zártuk a szép alkalmat.

Ezután álló-fogadás is volt, ahol a jelenlevők még sokáig elbeszélgettek egymással. Itt adtuk át a vendégeknek – és a gyülekezet tagjainak – a jubileumra készült szép „Emlékfüzetet“, amelyben a gyülekezet 40 éves történetét a lelkipásztor írta meg, s több felkért gyülekezeti tag és vendég pillantott vissza benne az itt megélt évekre és rendkivüli emlékeikre. Az Emlékfüzetet a Németországi Magyarnyelvű Protestáns Gyülekezetek Szövetsége támogatásával adtuk ki, s a kolozsvári „Misztótfalusi Kis Miklós“ egyházi nyomda remek munkát végzett. Hálás köszönet a nyomdának ezért a szép füzetért.

Köszönet a jubileumon megjelent vendégeknek és gyülekezetünk tagjainak, köszönet a velünk együttérző magyar és német testvéreknek, de mindenek előtt köszönet és hála ezért a negyven évért a gondviselő Istennek. Soli deo gloria.

Varga Pál lelkipásztor

Comments are closed, but trackbacks and pingbacks are open.